INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy

INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (23.09. – 25.11.2020 r.)

Od ostatniej sesji (22.09.2020 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 • Wydano w tym czasie 14 zarządzeń Wójta. Są one publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów. Dotyczyły głównie spraw finansowych oraz przetargów.
 • Trwa realizacja zadania Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231 do km 6+130 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź. Wartość zadania – 2.065.344,97 zł,  łączna długość 4,9 km.  Umowa zakłada zakończenie prac do 10 sierpnia 2021 r., a w 2020 r. wykonanie prac o wartości 1 mln zł. W dniu 30 września dokonano częściowego odbioru zadania na kwotę 921 024,23 zł (wykonanie podbudowy na poszerzeniach, położenie warstwy wyrównawczo-wiążącej z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m i średniej grubości 5,3 cm). Należność za te prace została zapłacona. Zgłoszone zostały już do odbioru prace o wartości 78 975,77 zł (roboty ziemne, zjazdy do nieruchomości).  Zgodnie z deklaracjami Wykonawca PBI Infrastruktura położył również warstwę ścieralną oraz pobocza z kruszywa – należność za te prace będziemy płacić już w 2021 r Inwestycja jest dofinansowana przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych.
 • Zrealizowane zostało zadanie Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kozioł. Jest to odcinek o długości 547 m, z nawierzchnią asfaltową o szerokości 3,5 m, dwie mijanki o szerokości 5 m oraz pobocza z tłucznia. Koszt całego zadania – 146 261,78 zł. Wykonawcą była firma „IRKOP” Ireneusz Ruszkiewicz z Brusowa za kwotę 140.234,78 zł. Nadzór inwestorski pełniła firma Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław za kwotę 2.829 zł. Ta firma była również wykonawcą dokumentacji projektowej – 3 198 zł. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie od Zarządu Województwa Lubelskiego w kwocie 68.000,00 zł. Rozliczenie zostało przedłożone do Urzędu Marszałkowskiego.
 • W związku z ogłoszonym konkursem złożone zostały wnioski o udzielenie dotacji z Funduszu Inwestycji Lokalnych:
  • dofinasowanie przebudowy drogi gminnej nr 112816L i odcinka drogi 112817L (droga od Czołny do Łysej Góry); odcinek o długości 3,2 km, szacowany koszt 2 911 159 zł, wnioskowane dofinansowanie – 2 600 000 zł, zlecone zostało wykonanie dokumentacji – koszt 40 836 zł.
  • adaptacji budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne; przebudowa i modernizacja budynku oraz zakup wyposażenia i sprzętu; szacowany koszt 3 157 000 zł, wnioskowane dofinansowanie – 2 840 000 zł, zlecone zostało wykonanie dokumentacji – 77 490 zł.

Czekamy na rozstrzygnięcie tego konkursu.

 • Zakończone zostało zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie – prace budowlane. Wykonawcą była firma Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Siudaj z Kotlin. Wartość umowna robót – 2.119.041,78 zł. W miesiącu wrześniu została zapłacona kwota 1.104.111,01 zł. W dniu 2 listopada został dokonany odbiór końcowy zadania i Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 1 014 930,77 zł. Należność ta została zapłacona. Jest to największa tegoroczna inwestycja gminna, jej celem było poprawienie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie   Zakres prac obejmował:
  • remont instalacji centralnego ogrzewania – 50 228,56 zł,
  • wymianę oświetlenia na energooszczędne – 257 968,40 zł,
  • prace budowlane na budynku (docieplenie ścian i stropodachów na całym obiekcie, wymiana okien i drzwi) – 1 810 844,82 zł.

  Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł – 11 795,70 zł (firma TECBUD Łukasz Turowski z Baranowa).

  Łączny koszt tego zadania w 2020 r. – 2 130 837,48 zł.

 • W trakcie realizacji jest zadanie dostawy i montażu mikroelektrowni fotowoltaicznej w ramach projektu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Wykonawcą jest firma RAWICOM Sp. z o. z Łabiszyna za cenę brutto – 159.262,39 zł. Zakładany termin realizacji do 30 listopada br. Koszt nadzoru inwestorskiego wynosi – 3 567,00 zł (TECBUD Łukasz Turowski).
 • Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy na „Wykonanie i wdrożenie Systemu Sterowania, Pomiaru, Monitoringu, Zarządzania Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii dla projektu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ATHERON” sp. z o.o. z Warszawy – 56 580 zł brutto. Termin wykonania do dnia 21 grudnia br. Na tym zadaniu zakończy się merytoryczna realizacja projektu termomodernizacyjnego budynku ZSP w Baranowie.
 • W dniu 27 października odbyła się kontrola placu zabaw w Czołnie dokonana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Kontrola nie wykazała uchybień.
 • Opracowany został projekt budżetu gminy Baranów na 2021 r. Projekt został zatwierdzony moim zarządzeniem w dniu 12 listopada 2020 r. a w dniu 14 listopada został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie i Przewodniczącemu Rady Gminy.

Projekt zakłada:

 • dochody w wysokości 26 129 947 zł, w tym dochody bieżące - 17.891 209 zł i dochody majątkowe – 8 238 738 zł;
 • wydatki w wysokości 28 147 944 zł, w tym wydatki bieżące – 17 390 243zł i wydatki majątkowe – 10 757 701 zł (38,2%);
 • deficyt budżetowy w kwocie 2 017 997 zł planuje się pokryć kredytem w wysokości 1.000.000 zł i nadwyżką budżetową w  kwocie 1 017 997 zł.
 • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane zostały Nagrody Wójta następującym nauczycielom: Hanna Burczak, Urszula Lamek, Marzanna Marcinkowska i Irena Nitek.
 • Przeprowadzony został przetarg na dostawę oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych gminy Baranów na okres do 30 września 2022 r. Szacowana wielkość zamówienia 134.000 litrów. Wpłynęło 6 ofer:
  • SAFARI Sp. z o.o. z Żabiej Woli – 2 485,83 zł za 1 m3,
  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DeKal” z Lubartowa – 2 334,52 zł za 1 m3,
  • PETROJET Sp. z o.o. z miejscowości Kieszek – 2 282,98 zł za 1 m3,
  • ANNVA Sp. z o.o. z Lublina – 2 338,23 za 1 m3,
  • MER-TRANS z Grabiny – 2 308,71 zł za 1 m3,
  • TERM-OIL z Radomia – 2 280,42 zł za 1 m3.

Wybrana została oferta firmy TERM-OIL. Umowa została podpisana w dniu 3 listopada 2020 r.

 • W trakcie rozstrzygania jest przetarg na dostawę energii elektrycznej dla Gminy i jednostek organizacyjnych na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Termin złożenia ofert upływał w dniu 23 listopada. Wpłynęła 1 oferta złożona przez PGE Obrót Oddział Lublin. Szacunkowa cena ofertowa brutto za przyjętą ilość energii – 1 119 604 kWh wynosi 785 750,47 zł.
 • W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzającym pracę zdalną w urzędach administracji publicznej, od dnia 5 listopada Urząd Gminy pracuje częściowo zdalnie i częściowo stacjonarnie. Pracownicy zostali podzieleni na dwie grupy, które pracują naprzemiennie. Taki stan będzie trwał co najmniej do 4 grudnia. Taka organizacja pracy pozwala na bieżąco załatwiać sprawy interesantów.
 • Wprowadzono ograniczenie w pracy placówek oświatowych. Obecnie stacjonarnie pracuje tylko przedszkole. Uczniowie klas I-III przeszli na naukę zdalną od 9 listopada a klasy IV-VIII już od 26 października. Taki stan będzie trwał do Świąt Bożego Narodzenia, a później ferie świąteczne i międzysemestralne. Uczniowie wrócą do szkół najwcześniej 18 stycznia 2021 r.
 • W związku z wprowadzonymi ograniczeniami od 9 listopada autobusy MZK Puławy kursują, jak w dni powszednie w ferie i wakacje. Tak będzie przynajmniej do 29 listopada, należy jednak przyjąć że do końca ograniczeń w funkcjonowaniu szkół, czyli do stycznia 2021 r.
 • W związku z ograniczeniami związanymi z epidemią również tegoroczne Święto Niepodległości miało bardzo skromny charakter. W dniu 11 listopada odprawiona została Msza Św. w kościele parafialnym w Baranowie a delegacja władz Gminy (Z-ca Wójta Pelagia Maruszak, dyr. GCK – Grażyna Piaseczna i dyr. ZS-P – Piotr Wiącek) złożyła wiązankę pod Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego. Miejsca Pamięci zostały udekorowane chryzantemami, które przekazali producenci w związku z ubieganiem się o pomoc.
 • W dniu 11 października 2020 r. odbył się Powiatowy Dzień Kultury w Puławach. Na uroczystości zostały wręczone doroczne nagrody Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury. Nagrodzonymi mieszkańcami naszej gminy za całokształt działalności kulturalnej oraz istotne osiągnięcia w dziedzinie kultury w roku poprzednim zostali:
 • Pani Janina Goluch z Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie
 • Pani Mariola Kowalik z Gminnego Centrum Kultury w Baranowie
 • Pani Małgorzata Miller
 • Pani Teresa Jadwiga Mizura z Zespołu Śpiewaczego „Kaolinki” z Baranowa
 • Pani Helena Regina Nieróbca z Zespołu Śpiewaczego „Kaolinki” z Baranowa
 • Pan Piotr Wiącek
 • Zespół Śpiewaczy „Śniadowianki” ze Śniadówki
 • Dwóch rolników z naszej gminy Baranów zostało laureatami cyklicznego konkursu „Rolnik z Lubelskiego 2020”. Nagrodami Marszałka Województwa uhonorowani zostali:
  • Paweł Osoba w kategorii sadownictwo, zajmując I miejsce,
  • Mateusz Maruszewski w kategorii ogrodnictwo, zdobywając III miejsce.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych osiągnięć oraz dalszego rozwoju gospodarstw.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-03 13:56:17
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-12-03 13:56:17
Odsłon: 233
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.