INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy

INFORMACJA o pracy Wójta między sesjami Rady Gminy (1.07 - 22.09. 2020 r.)

Od ostatniej sesji zwyczajnej (30.06.2020 r.) podjęto następujące działania:

 • Przygotowane zostały projekty uchwał na dzisiejszą sesję oraz informacja z wykonania budżetu za I półrocze.
 • Wydano w tym czasie 14 zarządzeń Wójta. Są one na bieżąco publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Baranów. Dotyczyły głównie spraw finansowych oraz przetargów.
 • W dniu 7 lipca 2020 r. podpisana została umowa z konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej nr 112814L od km 1+231 do km 6+130 w miejscowościach Baranów, Dębczyna i Zagóźdź. Wartość zadania – 2.065.344,97 zł, łączna długość 4,9 km. W dniu 21 lipca przekazany został Wykonawcy plac budowy i roboty zostały rozpoczęte. Umowa zakłada zakończenie prac do 10 sierpnia 2021 r., a w 2020 r. wykonanie prac o wartości 1 mln zł. Nadzór nad inwestycją prowadzi firma Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław za kwotę 26.814,00 zł – umowa z dnia 7 lipca 2020 r. Inwestycja jest dofinansowana przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych.
 • Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na zadanie Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Kozioł. Jest to odcinek o długości 547 m, z nawierzchnią asfaltową o szerokości 3,5 m, dwie mijanki o szerokości 5 m oraz pobocza z tłucznia. Termin składania ofert upływał 5 sierpnia 2020 r. Wpłynęło 7 ofert w cenie od 140.234,78 zł do 186.190,17 zł. Wybrana została oferta firmy „IRKOP” Ireneusz Ruszkiewicz z Brusowa za kwotę 140.234,78 zł. Umowa z Wykonawca została podpisana w dniu 31 sierpnia. Nadzór inwestorski sprawuje forma Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław za kwotę 2.829 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie do końca września. Na tę inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie od Zarządu Województwa Lubelskiego w kwocie 68.000,00 zł.
 • Przeprowadzone zostało postępowanie na udzielenie Gminie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł. Wpłynęła 1 oferta – Lubelskiego Banku Spółdzielczego Końskowoli (bank obsługujący gminę). Umowa została podpisana w dniu 22 lipca.
 • W dniu 10 sierpnia został złożony do Wojewody Lubelskiego wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pod nazwą Przebudowa dróg gminnych nr 124049L (ul. Rynek) i nr 124027L (ul. Stawowa) w miejscowości Baranów. Wcześniej została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa – koszt 10.000,00 zł. Wartość kosztorysowa projektu 413.686 zł. Planowana realizacja w 2021 r.
 • W dniu 1 września na konto Gminy Baranów, po złożeniu stosownego wniosku, wpłynęła kwota 912 997 zł dotacji z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Są to środki wyłącznie na wsparcie realizowanych inwestycji. Gmina przygotowuje się do złożenia wniosków o udzielenie dotacji z tego Funduszu w postępowaniu konkursowym, termin składania wniosków do 30 września. Planowane jest złożenie wniosków o dofinasowanie przebudowy drogi gminnej nr 112816L i odcinka drogi 112817L (droga od Czołny do Łysej Góry) oraz adaptacji budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne.
 • Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie w oku szkolnym 2020/2021”. Wpłynęły 2 oferty w cenie od 115.420,00 zł do 168.055,50 zł. W przetargu oferta jednego z Wykonawców została odrzucona. Powodem było niezłożenie wymaganych dokumentów. Wybrana została oferta firmy IMPEX TRANS ze Strzeszkowic Dużych, za kwotę 168.055,50 zł. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 26 sierpnia 2020 r.
 • W trakcie realizacji jest zadanie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Wartość umowna robót – 2.119.041,78 zł. Do końca sierpnia zawansowanie robót wynosi 52%. Wykonawca zafakturował roboty na kwotę 1.104.111,01 zł. Zakładamy płatność w miesiącu wrześniu. Termin zakończenia 30 październik 2020 r.
 • W trakcie jest postępowanie na wybór Wykonawcy na dostawę i montaż mikroelektrowni fotowoltaicznej w ramach projektu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. W pierwotnie złożonym projekcie o dofinansowanie zakładano montaż instalacji o mocy 1,6 kW. W br. w związku z oszczędnościami poprzetargowymi, podjąłem decyzje o zwiększeniu mocy tej instalacji do 39,9 kW. Została zaktualizowana dokumentacja i został ogłoszony przetarg z terminem składania ofert do dnia 7 września. Wpłynęło 10 ofert w kwocie od 132.000,00 zł do 211.216,90 zł. Ponieważ oferenci wskazywali różne okresy gwarancji najkorzystniejszą będzie prawdopodobnie oferta z ceną brutto – 159.262,39 zł. Zakładany termin realizacji do 30 listopada br.
 • Przeprowadzono postępowanie przetargowe na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Baranów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2020 r.”. Wpłynęły 4 oferty w cenie od 196.000,00 zł do 317.520,00 zł. W przetargu jeden Wykonawca został wykluczony z postępowania a oferta jednego została odrzucona. Powodem było niezłożenie wymaganych dokumentów. Wybrana została oferta firmy EKO-TRANS Sp. z o.o z Samoklęsk za kwotę 257.040,00 zł (1.836,00 zł za 1 Mg). Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 27 sierpnia 2020 r.
 • Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy usługi w zakresie projektu zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów – termin składania ofert do dnia 31 sierpnia. Wpłynęły 4 oferty w cenie od 57.810,00 zł do 81.795 zł. Wybrana została oferta firmy FIDES-PROJEKT Z. Lemieszek z Puław za kwotę 57.810 zł. Realizacja w 2020 i 2021 r.
 • W dniu 12 lipca 2020 r. odbyła się II tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie odbyło się na terenie naszej Gminy w 6 lokalach wyborczych. Głosowanie zostało przeprowadzone sprawnie. W głosowaniu wzięło udział 2.114 wyborców, frekwencja – 66,42%. Najwięcej głosów uzyskali: Andrzej Duda – 1.581 (75,72% głosów ważnych), Rafał Trzaskowski - 507 (24,28%).
 • W dniu 29 sierpnia odbyły się na terenie naszej Gminy ćwiczenia Wojsk Obrony Terytorialnej z 22 batalionu piechoty lekkiej z Dęblina z udziałem PSP z Puław i jednostek OSP z naszej Gminy.
 • W dniu 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny, w systemie tradycyjnym. Zgodnie z arkuszem organizacyjnym liczba oddziałów wynosi 20, liczba uczniów – 378, obsada etatowa nauczycieli – 39,12.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy. Całkowita wartość Programu wynosi 13.700 zł. Kwota dofinansowania z Instytutu Książki – 11.450 zł, wkład własny GBP w Baranowie – 2.250 zł.
 • Od 1 września rozpoczął się powszechny spis rolny. Spisowi podlegają gospodarstwa rolne zarejestrowane w ARiMR. Spis potrwa do 30 listopada i jest obowiązkowy. Można samemu udzielić informacji spisowych wypełniając ankietę na stronie internetowej GUS – stat.gov.pl lub spisrolny.gov.pl lub telefonicznie. Jeżeli do końca września rolnik nie dokona samospisu zgłosi się do niego rachmistrz spisowy. Na terenie naszej gminy jest dwóch rachmistrzów spisowych. W naszym Urzędzie koordynatorem spisu jest pani Beata Cieloch i do niej należy się zgłaszać po informacje.
 • Od 16 do 22 września trwa w naszej gminie Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Organizowany jest po raz drugi. W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się między innymi: konkurs fotograficzny, znakowanie rowerów, przejazd dzieci samochodem elektrycznym, wycieczka do muzeum rowerów nietypowych w Gołębiu, rajdy rowerowe, gra plenerowa „Poznaj Baranów”.
 • W dniu 5 i 10 września nasza Gmina wzięła udział w akcji Narodowe Czytanie, objętej honorowym patronatem pary prezydenckiej. W tym roku czytane były fragmenty „Balladyny” Juliusz Słowackiego. Organizatorami byli Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gminna Bibliotek Publiczna.
 • W miesiącu sierpniu zorganizowane zostały w naszej Gminie dwie duże uroczystości – w dniu 16 sierpnia obchody 100 lecia bitwy warszawskiej i wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego w Baranowie oraz w dniu 23 sierpnia dożynki gminne. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych uroczystości na wysokim poziomie, co podkreślali zaproszeni goście. Nadmieniam, że na przygotowanie i przeprowadzenie tych przedsięwzięć pozyskaliśmy środki zewnętrzne w łącznej wysokości 147.500 zł - z Muzeum Historii Polski, z Fundacji PZU, z Narodowego Centrum Kultury oraz z Grupy AZOTY.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Wojciech Szewczyk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-28 10:19:52
Opublikował: Wojciech Szewczyk
Data publikacji: 2020-09-28 10:19:52
Odsłon: 320
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.